Algemene voorwaarden springkastelen en tenten

PLAATSING VAN HET SPRINGKASTEEL

Het springkasteel wordt door de verhuurder geleverd, geplaatst en afgehaald.
Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5m achter het kasteel voor de plaatsing van de blazer.
Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden. Gelieve de verankering niet los te maken.
Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

Levering binnen de straal van 20 km rond Bekkevoort is in de verhuurprijs inbegrepen. Voor verdere afstanden wordt een vergoeding van 0,50 euro per extra gereden km aangerekend voor transportkosten.

WAT MOET IK VOORZIEN BIJ HET HUREN?

- De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16 A en 220 V.
- Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
- De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn (minimum 1m).
- Een opgevouwen springkasteel is een groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Trappen en verhogen van meer dan 70cm hoog kunnen we niet doen met het springkasteel. Als er een verhoog of een enkele trap is gelieve dit op voorhand te verwittigen en eventueel een handje te helpen. Zo niet kan de verhuurder de huur nog schorsen.
-Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het elektriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Het gebruik van het springkasteel is enkel onder toezicht van een volwassene. Kinderen ouder dan 14 jaar of volwassenen mogen het springkasteel niet betreden. Ze mogen dit evenwel enkel in geval van nood en/of gevaar. Na opstelling van het springkasteel blijft dit staan. Het wordt niet meer op initiatief verplaatst.
Het is VERBODEN het springkasteel met schoenen aan, scherpe voorwerpen, brillen,… te betreden.
Kleurpotloden, schmink, stiften, etenswaren, dranken, dieren, speelgoed of alles wat het springkasteel kan beschadigen of bevuilen zijn eveneens VERBODEN. Roken is niet toegestaan.
Indien het springkasteel niet dezelfde dag kan opgehaald worden, dient de huurder de blaasinstallatie af te koppelen en veilig binnen op te bergen.
De buis, die het springkasteel van lucht voorziet, dient steeds gestrekt te blijven.
Het regenzeil op het springkasteel geeft geen garantie dat het volledig droog zal blijven.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De betaling door particulieren is uiterlijk bij levering.

  • Cash.
  • Op voorhand via overschrijving.
  • Payconiq

Optie voor zakelijke klanten is via factuur.

Bij laattijdige betaling, d.w.z., als de factuur niet in contanten betaald werd en het factuurbedrag staat niet op onze rekening op de vervaldag, dewelke 15 dagen na factuurdatum is, en ook steeds onderaan vermeld is op facturen, kan Partylicious conform de wetgeving 2013, dossiernummer: 2013-11-22/12, een vergoeding van 50euro in rekening brengen, en elke nieuw begonnen maand na de vervaldag, het totaal te betalen bedrag verhogen met 10%. Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de afgesproken termijn. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.


FACTUUR

Indien gewenst ontvangt u een betalingsbewijs bij levering en plaatsing van het materiaal.

Heeft u een factuur nodig? 

Laat ons dit ten laatste bij het ophalen van het materiaal weten en bezorg ons de juiste factuurgegevens.


ANNULATIE

Bij annulatie dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst. Bij slecht weer is de annulatie volledig gratis, dan bent u verplicht om de annulatie te melden ten laatste de dag zelf ruim voor wij leveren.

AANSPRAKELIJKHEID/VERANTWOORDELIJKHEID

De huurder is aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en/of schade opgelopen tijdens de levering, plaatsing, gebruik en/of afbouw. De huurder kan zich extra laten verzekeren indien hij dit wenst bij zijn makelaar.
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
De huurder zal de reparatiekosten en/of reinigingskosten bij eventuele schade en/of vervuiling vergoeden.
Bij diefstal van het springkasteel en/of bijgeleverde materiaal en onderdelen, zal de huurder de kosten voor de vervanging op zich nemen en dit aan nieuwwaarde.
In geval van laattijdige of niet levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Het is verboden het springkasteel verder te verhuren.
Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na ontvangst van de levering bekend gemaakt te worden aan de verhuurder per aangetekend schrijven.

HEVIGE REGEN, WIND OF STORM

Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan.
Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen (dit kan blijvende schade veroorzaken). Plooi de muren en torens naar binnen en vouw het springkasteel dubbel zodat er niet te veel water in kan lopen. Als de bui is overgewaaid, dient de huurder onmiddellijk het kasteel terug op te blazen. Dan kan het springkasteel terug uitdrogen.
Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.

 

INTERESSANT OM WETEN…….

Indien het springkasteel gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder

 

PARTYTENTEN


- leveringen binnen de straal van 20 km rond Bekkevoort is in de verhuurprijs inbegrepen. Voor verdere afstanden wordt er een vergoeding per extra km aangerekend voor transportkosten. - De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen. - De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld. - Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 75% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering tussen de 10 en 30 kalenderdagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in rekening gebracht. - Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven,... - De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder. - Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij hevige rukwinden of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden. - Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder. - Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden. - Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.

AANVAARDING
Bij plaatsing van een bestelling verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van de hierboven geschreven algemene voorwaarden.

Veiligheid:

Een tent is een duurzaam product. De tenten zijn van degelijke kwaliteit toch door de grote oppervlakte zijn het echte windvangers. De tent is niet getest op storm en zware sneeuwbelasting. Deze weersomstandigheden vallen da ook niet onder de garantie. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

Belangrijke aanwijzingen: 

• Partytenten zijn bedoeld als tijdelijke constructies. Daarom raden wij aan deze voldoende te verankeren en vanaf een windkracht 5-6 zelfs af te breken.. 

• Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil afhouden. 

• Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen. 

• Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om deze voldoende en juist te verankeren met vb. stormverankering en deze verankering regelmatig te controleren. 

• Bij sneeuwval dient de sneeuw regelmatig van het zeil  te worden geschoven. Houdt  kinderen uit de buurt van    de losse onderdelen, berg deze goed op. 

• Draag beschermende kleding en handschoenen tijdens de montage, sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben.

Partylicious dankt u alvast voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden en wenst jullie veel feestplezier!

Webhsop:

Garantie
- Indien door Partylicious aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien
van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke
schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens
wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
- Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal Partylicious de
geleverde goederen – naar keuze van Partylicious – herstellen dan wel vervangen,
tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Partylicious de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde
goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan
Partylicious.
-. Alle garantieverplichtingen van Partylicious vervallen indien de door de
Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn
van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden of , (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden waarmee Partylicious niet heeft ingestemd of (iii)
van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.

Klachten
9.1. De Klant is verplicht de goederen bij afhaling of aankomst te inspecteren en eventuele
gebreken onmiddellijk aan Partylicious te melden. Klachten dienen steeds
schriftelijk of per e-mail te worden gemeld binnen de
15 kalenderdagen nadat de goederen de Klant hebben bereikt. De Klant dient hierbij steeds
een gedateerde foto te voegen. Partylicious behoudt zich het recht voor om geen
gevolg te geven aan klachten die haar worden meegedeeld na deze termijn.
9.2. Geen enkele klacht machtigt de Klant ertoe om de door haar verschuldigde betaling
of prestaties op te schorten of om de modaliteiten van een verschuldigde betaling of prestatie
te wijzigen of niet na te leven.
9.3. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming te hebben gegeven is Partylicious niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen
impliceert in geen geval erkenning door Partylicious van de door de
Klant opgegeven gronden voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden
goederen blijft berusten bij de Klant, totdat de goederen door Partylicious zijn gecrediteerd.
9.4. Indien de Klant een beroep doet op een garantieregeling doch dat beroep vervolgens
ongerechtvaardigd blijkt, heeft Partyliicous het recht om de werkzaamheden
en kosten van onderzoek en herstelling die van haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid
bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum
van 100,00 EUR.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door Partylicious te leveren en geleverde goederen blijven onder alle
omstandigheden eigendom van Partylicious, zolang de Klant enige vordering van
Partylicious, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet
heeft voldaan.
10.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Partyliciouste bewaren.
10.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen,
zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins
te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die
overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
10.4. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Partylicious tekort schiet of Partylicious goede grond heeft om te vrezen dat de
Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Partylicious gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant zal Partylicious
BVBA te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie
van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Partylicious. Na terugneming
zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan
de oorspronkelijke prijs die de Klant met Partylicious was overeengekomen, verminderd
met de kosten die voor Partylicious uit de terugneming voortvloeien.

HERROEPINGSRECHT
Verzakingsrecht of herroepingsrecht voor consumenten
Bedenktijd voor particuliere aankopen op afstand
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten
voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of
een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht
voor beroepsdoeleinden. Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product
dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op
maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.
U dient Partyliicous hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te
verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons
postadres. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde
verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.
De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het retour sturen,
alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet gefrankeerde
goederen worden niet in ontvangst genomen.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere
terugbetaling heeft gevraagd. Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen
na de herroeping worden uitgevoerd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x