Algemene Voorwaarden voor Partylicious

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Partylicious met maatschappelijke zetel te Plasveldstraat 2c, 3460 Bekkevoort en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0672.754.089. (Hierna: “Partylicious”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop partylicious

Garantie
- Indien door Partylicious aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien
van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke
schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens
wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

- Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal Partylicious de
geleverde goederen – naar keuze van Partylicious – herstellen dan wel vervangen,
tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Partylicious de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde
goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan
Partylicious.

-. Alle garantieverplichtingen van Partylicious vervallen indien de door de
Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn
van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden of , (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden waarmee Partylicious niet heeft ingestemd of (iii)
van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.

- Partytenten zijn bedoeld als tijdelijke constructie. Daarom raden wij aan deze voldoende te verankeren en vanaf windkracht 5-6 zelfs af te breken.

Betaling

Bij laattijdige betaling, d.w.z., als de factuur niet in contanten betaald werd en het factuurbedrag staat niet op onze rekening op de vervaldag, dewelke 15 dagen na factuurdatum is, en ook steeds onderaan vermeld is op facturen, kan Partylicious conform de wetgeving 2013, dossiernummer: 2013-11-22/12, een vergoeding van 50euro in rekening brengen, en elke nieuw begonnen maand na de vervaldag, het totaal te betalen bedrag verhogen met 10%. Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de afgesproken termijn. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

Klachten
9.1. De Klant is verplicht de goederen bij afhaling of aankomst te inspecteren en eventuele
gebreken onmiddellijk aan Partylicious te melden. Klachten dienen steeds
schriftelijk of per e-mail te worden gemeld binnen de
15 kalenderdagen nadat de goederen de Klant hebben bereikt. De Klant dient hierbij steeds
een gedateerde foto te voegen. Partylicious behoudt zich het recht voor om geen
gevolg te geven aan klachten die haar worden meegedeeld na deze termijn.
9.2. Geen enkele klacht machtigt de Klant ertoe om de door haar verschuldigde betaling
of prestaties op te schorten of om de modaliteiten van een verschuldigde betaling of prestatie
te wijzigen of niet na te leven.
9.3. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming te hebben gegeven is Partylicious niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen
impliceert in geen geval erkenning door Partylicious van de door de
Klant opgegeven gronden voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden
goederen blijft berusten bij de Klant, totdat de goederen door Partylicious zijn gecrediteerd.
9.4. Indien de Klant een beroep doet op een garantieregeling doch dat beroep vervolgens
ongerechtvaardigd blijkt, heeft Partyliicous het recht om de werkzaamheden
en kosten van onderzoek en herstelling die van haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid
bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum
van 100,00 EUR.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door Partylicious te leveren en geleverde goederen blijven onder alle
omstandigheden eigendom van Partylicious, zolang de Klant enige vordering van
Partylicious, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet
heeft voldaan.
10.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Partyliciouste bewaren.
10.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen,
zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins
te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die
overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
10.4. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Partylicious tekort schiet of Partylicious goede grond heeft om te vrezen dat de
Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Partylicious gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant zal Partylicious
BVBA te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie
van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Partylicious. Na terugneming
zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan
de oorspronkelijke prijs die de Klant met Partylicious was overeengekomen, verminderd
met de kosten die voor Partylicious uit de terugneming voortvloeien.

HERROEPINGSRECHT
Verzakingsrecht of herroepingsrecht voor consumenten
Bedenktijd voor particuliere aankopen op afstand
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten
voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of
een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht
voor beroepsdoeleinden. Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product
dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op
maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.
U dient Partylicious hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te
verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons
postadres. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde
verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.
De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het retour sturen,
alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet gefrankeerde
goederen worden niet in ontvangst genomen.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere
terugbetaling heeft gevraagd. Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen
na de herroeping worden uitgevoerd.

Annuleren
Nadat je jouw bestelling volledig hebt afgerond, wordt deze zo snel mogelijk klaar gemaakt voor verzending. Daarom is het technisch vaak onmogelijk om jouw bestelling nog te annuleren. Wil je toch je bestelling annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze op via het contactformulier.

Daarnaast is het mogelijk om de bestelling bij aflevering alsnog te annuleren. Dit doe je door de bezorging van jouw pakketje te weigeren. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant. Als je hebt gekozen voor aflevering bij een afhaalpunt hoef je geen actie meer te ondernemen. Natuurlijk vinden wij het wel prettig als je ons dit zo spoedig mogelijk laat weten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x