Voorwaarden tenten

 PARTYTENTEN
- leveringen binnen de straal van 10km rond Bekkevoort is in de verhuurprijs inbegrepen. Voor verdere afstanden wordt er een vergoeding per extra km aangerekend voor transportkosten.

- Hou er wel rekening mee dat de plaats van levering goed bereikbaar moet zijn, indien we de materialen verder dan 20m moeten dragen zal hiervoor een meerprijs worden aangerekend rekening houdend met werkuren en de afstand tussen het voertuig waar we mee leveren en de plaats waar de tent moet komen. 

- De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen. 

- De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld. 

- Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 75% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering tussen de 10 en 30 kalenderdagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in rekening gebracht. 

- Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven,... 

- De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder. 

- Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij hevige rukwinden of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. Bij voorspellingen van windstoten boven 60km/h plaatsen we geen tenten uit veiligheidsreden. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door opkomende hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden. 

- Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder. 

- De verhuurovereenkomst kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden. 

- Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.

AANVAARDING
Bij plaatsing van een bestelling verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van de hierboven geschreven algemene voorwaarden.

Veiligheid:

Een tent is een duurzaam product. De tenten zijn van degelijke kwaliteit toch door de grote oppervlakte zijn het echte windvangers. De tent is niet getest op storm en zware sneeuwbelasting. Bij deze weersomstandigheden is het aanbevolen om het product te demonteren en op te bergen.

Belangrijke aanwijzingen: 

• Partytenten zijn bedoeld als tijdelijke constructies. Daarom raden wij aan deze voldoende te verankeren en vanaf een windkracht 5 of windstoten vanaf 60km/u zelfs af te breken.. 

• Verwarmingsapparatuur minstens 1 meter van het zeil afhouden. 

• Let op met leidingwerk in de ondergrond bij het plaatsen van de haringen. 

• Als de tent langere tijd achtereen blijft staan is het aangeraden om deze voldoende en juist te verankeren met vb. stormverankering en deze verankering regelmatig te controleren. 

• Bij sneeuwval dient de sneeuw regelmatig van het zeil  te worden geschoven. Houdt  kinderen uit de buurt van    de losse onderdelen, berg deze goed op. 

• Draag beschermende kleding en handschoenen tijdens de montage, sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben.

Partylicious dankt u alvast voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden en wenst jullie veel feestplezier!


verkoop:

Garantie

Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst (heeft het een gebrek)? Voor alle producten die je als consument bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden en dus in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. 


Het kan daarnaast voorkomen dat een bestelling kapot gaat of beschadigd raakt tijdens transport of dat een product niet aan je wensen voldoet. Voor het goed functioneren en de optimale levensduur van onze producten is het van belang om de producten en onderdelen met kennis van zaken op de juiste wijze te gebruiken.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde producten fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie kan bestaan uit een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant of leverancier van het product. Indien dit het geval is, vind je dit terug in de documentatie bij het product.

Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is bijvoorbeeld ongegrond als deze is veroorzaakt door:
– Opzettelijke beschadiging
– Verkeerd gebruik of nalatigheid
– Gebrekkig onderhoud
– Water-, val en/of stootschade
– Normale slijtage

Partylicious kan niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.
 

Klachten

 Algemeen
Wij doen ons uiterste best onze producten en diensten goed af te leveren. Helaas kan het voorkomen dat een product niet in orde blijkt te zijn, en wij begrijpen hoe vervelend dit kan zijn.

Heb je een klacht? Het is verstandig dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Het liefst zo duidelijk en volledig mogelijk. Je kunt onder meer gebruik maken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar partyenfun@hotmail.com. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt er binnen 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een verwachting wanneer je van ons een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikelklacht melden
Als je jouw klacht aanmeldt, wordt gekeken of deze onder de wettelijke – en/of fabrieksgarantie valt. Als de klacht gegrond is komen de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van Partylicious. Zie hierover ook de tekst hierboven onder het kopje “Garantie”.

Het kan zijn dat je het gebrek pas na de bedenktijd van 14 dagen ontdekt, waardoor het buiten de termijn van het herroepingsrecht valt (indien dit voor het betreffende product geldt). Mocht dit gebeuren dan stellen wij het op prijs dat je zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via partyenfun@hotmail.com, met daarbij (indien mogelijk) foto’s van het product en het gebrek. Wij zullen altijd zo snel mogelijk zoeken naar een passende oplossing.

LET OP: wij stellen het zeer op prijs dat je jouw factuurnummer vermeldt in het bericht. Dat versneld de afhandeling.


HERROEPINGSRECHT


Verzakingsrecht of herroepingsrecht voor consumenten
Bedenktijd voor particuliere aankopen op afstand
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten
voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of
een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht
voor beroepsdoeleinden. Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product
dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op
maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.
U dient Partyliicous hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te
verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons
postadres. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde
verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.
De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het retour sturen,
alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet gefrankeerde
goederen worden niet in ontvangst genomen.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere
terugbetaling heeft gevraagd. Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen
na de herroeping worden uitgevoerd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x